להתחברות

Sugia

מהי סוגיא | מקורות

דינו של אדם ששמועתו רעה – הרמב"ם הלכות סנהדרין – פרק כ"ד

הלכה ה

להוסיף את הלכה ד שמלמדת על הזכות לעבור על חוקי המשפט

וכן יש לבית דין בכל מקום ובכל זמן להלקות אדם ששמועתו רעה
והעם מרננים עליו שהוא עובר על העריות
והוא שיהיה קול שאינו פוסק כמו שביארנו
ולא יהיו אלו אויבים ידועים שמוציאין עליו שמועה רעה,
וכן המבזין את זה ששמועתו רעה ומחרפין את יולדתו בפניו.